ای کاش

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

ای کاش در صد اندکی از اینکه دم از اسلام می زنیم به آموزه های اسلام عمل می کردیم.

ای کاش قبل از اینکه دم از پیامبر مهربانیها می زدیم به سیره و روش آن بزرگوار عمل می کردیم.

ای کاش قدری از سیره و فرامین امام رحمت علی بن ابیطالب تبعیت می کردیم.

ای کاش قدری به اهداف قیام امام شجاع خود حسین بن علی فکر می کردیم.

ای کاش ذره ای به آرمان شهدای عزیز خود می اندیشیدیم.

آن وقت تمام امور سامان می یافت و وضع مردم مسلمان دگرگون می شد ..................


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها