سه نقطه...

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

*زخم های خود را به حکمت تبدیل کنید. به جای حفظ رنجش ها ،از آنها یاد بگیرید.

هنگامی که از زخمهای خود برای رشد و یاد گیری یاری می گیرید ،دیگر لازم نیست هم چنان مظلوم باقی بمانید.

** هنگامی که به زخمهای کهنه می چسبید ،مسیر زندگی را با کوله باری سنگین طی می کنید.

*** اگر به دنیا از دیدگاه یک چکش بنگریم، همه چیز شبیه میخ به نظر می رسد ، اما اگر چکش به پیچ تبدیل شود همه چیز هم چون مهره خواهد بود.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها